Privacyverklaring

 

Wij respecteren de privacy van alle gebruikers van onze diensten en wij dragen er zorg voor dat de persoonsgegevens die ons worden verschaft altijd vertrouwelijk worden behandeld. Uw persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Voor onze medewerkers geldt dat zij verplicht zijn tot geheimhouding van de gegevens waarvan zij kennisnemen, behoudens voor zover enig wettelijk voorschrift hen tot mededeling verplicht.

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

 

Wij verwerken uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens aan ons verstrekt. Persoonsgegevens die wij verwerken zijn onder andere: voor- en achternaam, geslacht, geboortedatum, geboorteplaats, nationaliteit, BSN, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres en beroep. Daarnaast verwerken wij financiële gegevens van u waaronder uw inkomen, bankgegevens en eventuele andere geldleningen waaronder uw huidige hypotheek.

 

Grondslag en doel van verwerking

De hierboven genoemde persoonsgegevens verwerken wij indien er een wettelijke grondslag is die volgt uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

 

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 

het accepteren en verwerken van uw hypotheekaanvraag; het uitvoeren van de overeenkomst die u met ons aangaat of bent aangegaan; te voldoen aan een wettelijke verplichting; vanwege veiligheidsredenen waaronder het voorkomen en bestrijden van fraude en het verkleinen van risico’s; de bedrijfsvoering en continuïteit van de onderneming van Mijn Bespaarspecialist; klantcontact, waaronder u informeren over wijzigingen van producten en/of diensten; statistisch onderzoek, analyse en marktonderzoek. Tevens voor het in beeld brengen van uw totale financiële positie, voor u pensioen en/of uw life-events zoals arbeidsongeschiktheid, werkeloosheid, overlijden en pensioen.

 

Bewaartermijn

Wij bewaren de verzamelde persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is, of wettelijk geregeld is, om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens zijn verzameld.

 

Delen van uw persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens delen wij alleen met derde partijen indien dat voortvloeit uit een wettelijke verplichting of indien dat nodig is voor het uitvoeren van de overeenkomst. Wij kunnen uw persoonsgegevens onder meer overdragen aan uitbestedingspartijen die namens ons uw gegevens verwerken en uw aanvraag beoordelen, makelaars, taxateurs en overkoepelende organisaties daarvan, notarissen, verzekeraars, Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV), Bureau Krediet Registratie (BKR), Stichting Fraudebestrijding Hypotheken (SFH), Stichting WEW, Belastingdienst, Kadaster, Kamer van Koophandel. Tevens worden uw persoonlijke gegevens ingevoerd binnen ons digitaal platform MijnGeldzaken.nl, waar u uw financiële positie kunt raadplegen.

 

Beveiliging

Wij nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang en andere ongewenste handelingen met persoonsgegevens tegen te gaan.

 

Uw gegevens worden nooit gedeeld met derde partijen die niet betrokken zijn bij onze dienstverlening. Met organisaties die namens ons uw persoonsgegevens verwerken sluiten wij een overeenkomst om te zorgen voor een betrouwbaar niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens.

 

Verzoek persoonsgegevens

Indien u uw persoonsgegevens in wenst te zien, te corrigeren, over te dragen, bezwaar te maken of te verwijderen, kunt u ons per e-mail of per brief een verzoek zenden.

 

Contact

Als u vragen hebt over deze privacyverklaring of een verzoek inzake uw persoonsgegevens wenst in te dienen, neem dan contact op o.v.v. ‘Verzoek inzake persoonsgegevens’ via: info@savingspecialist.nl.nl of door een brief te sturen naar: Mijn Bespaarspecialist, Wijkermeerstraat 7, 2131 HB, Hoofddorp.

 

Wij helpen u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Mocht u er desondanks toch niet met ons uitkomen, dan heeft u op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Wijzigingen Privacyverklaring

Wij kunnen deze privacyverklaring op ieder moment wijzigen. De meest recente versie kunt u terugvinden op onze website www.mijnbespaarspecialist.nl.


Hypotheekinformatie

Hypotheekinformatie

  • Actueel renteoverzicht
  • Maximale hypotheek
  • Rente top 5
  • Tools hypotheekbond
Een huis kopen of verkopen?
Zorgplicht Pensioencommunicatie

Zorgplicht Pensioencommunicatie

Als werkgever heeft u de verplichting om uw zorgplicht professioneel in te vullen.

Wij nemen uw zorgplicht uit handen en geven uw werknemer totaal inzicht in hun pensioen en de zogenaamde Life events.

Meer informatie
mijngeldzaken

mijngeldzaken

Al jouw financiele papieren rompslomp veilig opgeborgen in één digitale omgeving.

Duidelijk georganiseerd en dus nooit meer zoeken en 24/7/365 bereikbaar.

Meer informatie
X

Afspraak maken 
Verstuur